De Club van 50 bestaat uit  een groep mensen, zowel particulieren als mensen uit het bedrijfsleven, die de harmonie een warm hart toedragen en de vereniging daarom dan ook financieel ondersteunen. Tijdens het hoogtepunt van de Club van 50 lag het aantal leden rond de 60. Momenteel is dit aantal echter flink terug gelopen.

De club is feitelijk ontstaan tijdens een gesprek in 1992 tussen enkele bestuursleden op een repetitieavond van de harmonie.

Een sponsor had namelijk een bedrag ter ondersteuning aan de harmonie overgemaakt hetgeen voor bestuurslid Joep Erkens de aanleiding vormde om het idee te opperen over te gaan tot de oprichting van een clubje bestaande uit mensen die de harmonie jaarlijks een vaste donatie ter financiële ondersteuning  beschikbaar zouden stellen. Dit idee werd snel opgepakt en verder uitgewerkt. De eerst mensen die hier de basis legden voor het ontstaan van de Club van 50 waren naast Joep Erkens, Jo Ploum, destijds secretaris van de harmonie, en May Michiels. De naam voor de club werd snel gevonden nadat afgesproken werd dat de clubleden een vast bedrag ƒ 25,– per kwartaal zouden doneren.

De heren Erkens en Michiels hebben in de eerste jaren gezamenlijk sponsoren geworven en de donaties bij hen opgehaald, langer hoe meer sponsoren gingen echter na verloop van tijd over tot het giraal overmaken van de donatie. Toen May Michiels wegens omstandigheden zijn activiteiten op een lager pitje moest zetten en later zelfs heeft moeten stoppen, heeft Joep Erkens de kar van de club in feite alleen verder getrokken. Op dit moment draagt Jos Goebbels zorg voor de Club van 50.

In de loop der jaren heeft de Club van 50 haar onmisbaarheid voor de vereniging overduidelijk aangetoond. Bij de aanschaf van zowel instrumenten alsook de aanschaf van de nieuwe uniformen kon de vereniging steeds rekenen op een ruime financiële bijdrage van de club. Zonder deze ondersteuning had de harmonie enkele zaken niet kunnen realiseren. Bestuur en leden van de harmonie hopen dan ook nog tot in lengte van jaren te mogen rekenen op de steun van de Club van 50, die door allen een bijzonder warm hart wordt toegedragen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of maak je bijdrage over op IBAN NL81 RABO 0146 0280 23.